Asset Publisher Asset Publisher

LAS MONITOROWANY

Monitoring prowadzony jest przez Nadleśnictwo Miłomłyn, ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn. 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Miłomłyn z siedzibą w Miłomłynie; 14-140 Miłomłyn ul. Nadleśna 9; tel. 89 647 30 56; fax 89 647 32 21, mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  Nadleśnictwo Miłomłyn, 14-140 Miłomłyn  ul. Nadleśna 9 tel. 89 647 30 56 fax 89 647 32 21,        mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl
 

3. Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit.f Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i  mienia  oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia  nadleśnictwa na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane  są przez okres 30 dni. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści  swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych  narusza  przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.