Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z obiektów turystycznych

1. Na terenie obiektów turystyczno – wypoczynkowych oraz szlaków przebiegających przez obszary leśne zabrania się:

• zanieczyszczania gleby i wód,

• zaśmiecania,

• rozkopywania gruntu,

• niszczenia grzybów oraz grzybni,

• niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

• niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;

• zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

• rozgarniania i zbierania ściółki,

• wypasu zwierząt gospodarskich,

• biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez nadleśniczego;

• wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

• płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

• puszczania psów luzem;

• hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu;

• w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miłomłyn nie ponosi odpowiedzialności za:

• wypadki zaistniałe na terenie obiektu wynikłe z niewłaściwego ich wykorzystywania;

• jakiekolwiek szkody powstałe w sposób naturalny, w wyniku siły wyższej, żywiołów;

• szkody wynikające z uszkodzenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty pozostawionych w pojeździe przedmiotów;

• osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu.

3. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za:

• bezpieczeństwo uczestników przebywających na terenie obiektu;

• zapoznanie uczestników z ewentualnymi zagrożeniami;

• skuteczną opiekę uczestników,

• zapewnienie materiałów i środków do udzielania pierwszej pomocy.

 

Zarządca terenu:

Nadleśnictwo Miłomłyn

ul. Nadleśna 9

14-140 Miłomłyn

Tel.89-647-30-56, Fax 89-647-32-21

e-mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl