Lista aktualności Lista aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW (RODO)

Załącznik nr 7 do Polityki bezpieczeństwa  przetwarzania danych osobowych         

Klauzula informacyjna dla osób, których dane są przetwarzane

        Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Nadleśnictwo Miłomłyn informuje, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Miłomłyn reprezentowane przez Nadleśniczego z siedzibą  w Miłomłynie 14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 9,  tel. 89 647 30 56 /fax  89 647 32 21, mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  Nadleśnictwo Miłomłyn, 14 140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 9,   tel. 89 647 30 56 /fax  89 647 32 21, mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • Wystawienia faktury, rachunku, asygnaty,
 • Prowadzenia działalności finansowej,
 • Prowadzenia walki ze szkodnictwem,
 • Zatrudnienia,
 • Realizacji umów cywilno-prawnych,
 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b ,c ,e RODO oraz ustawa o lasach, kodeks postępowania cywilnego, kodeks wykroczeń, kodeks karny, kodeks pracy.

 1. Przesłanki prawne przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Miłomłyn to: marketing bezpośredni własnych produktów, roszczenia z tytułu działalności gospodarczej, ochrona mienia, realizacja umów, prowadzenie działalności statutowej.
 2. Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione i uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i w niezbędnym zakresie. Nadleśnictwo nie planuje przekazywania danych osobowych dla podmiotu trzeciego.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – art. 5 ust.1 iit. e  RODO.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie bez wpływu na podjęte działania.
 6. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, lecz jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż ten, na który została wyrażona zgoda.
 9. Administrator Danych Osobowych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych  w systemie informatycznym.